PSU-2A12V-230

  ◆ 輸入電壓: 230 VAC
  ◆ 輸出電壓: 2A/13.8(24W)
  ◆ LEDs
  ◆ 尺寸: 310 x 227 x 86mm
  ◆ 特色: 環型變壓器


PSU100

  ◆ 輸入電壓:
     - 120 VAC (PSU100-120)
     - 230 VAC (PSU100-230)
  ◆ 輸出電壓(指定料號):
     - 2A/13.4VDC (24W), 2A/27.6VDC(48W)
  ◆ 尺寸: 210 x 220 x 80mm


PSU310

  ◆ 輸入電壓:
     - 110 VAC (PSU310-120)
     - 230 VAC (PSU310-230)
  ◆ 輸出電壓: 2A/13.8 (24W)
  ◆ LED指示燈
  ◆ 尺寸: 310 x 227 x 86mm
  ◆ 特色: 內建紅色閃光燈和蜂鳴器


PSU320

  ◆ 輸入電壓: 100-240VAC,50/60 Hz
  ◆ 輸出電壓:
     - 3A/13.8VDC (PSU320-12)
     - 2A/27.6VDC(PSU320-24)
  ◆ LED指示燈
  ◆ 尺寸: 310 x 227 x 86mm
  ◆ 特色: 紅色閃光燈和蜂鳴器


PSU510

  ◆ 輸入電壓:
     - 110 VAC (PSU510-120)
     - 230 VAC (PSU510-230)
  ◆ 輸出電壓: 3A/13.8(36W), 2A/27.6(48W)
  ◆ LED指示燈
  ◆ 尺寸: 310 x 227 x 86mm
  ◆ 特色: 可自行調整12或24VDC電壓